Actievoorwaarden Sage Barista Pack

Actievoorwaarden voor de promotie van 14/07/2021 – 31/08/2021 Sage Barista Pack 2021

 1. Deze actie geldt alleen voor de modellen the Barista Touch (SES880), the Oracle (SES980), the Oracle Touch (SES990), die hierna worden aangeduid als 'Promotieartikel'. Voorwaarde voor de registratie via marken mehrwert AG is dat het promotieartikel bij een 'geautoriseerde winkel' in een deelnemend land is gekocht. De aanvrager moet vóór de aankoop nagaan of de winkel een Geautoriseerde winkel van Sage is die deelneemt aan deze Promotie.

 2. Organisator van de actie is Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld. De verwerking en verlening van de meerwaarde worden uitgevoerd door marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim.

 3. Contact met marken mehrwert AG (voor registratie en verzending):

Hotline voor de actie*: +49 621 37701 – 920 (van 09h - 17h CET)

E-mail adres: [email protected]

4. Klanten die in de periode van 14/07/2021 – 31/08/2021 ('Promotieperiode') een Promotieartikel kopen bij een deelnemende handelaar (van toepassing is de factuurdatum van het aankoopbewijs of in plaats daarvan de door de handelaar bevestigde besteldatum bij online geplaatste bestellingen), ontvangen na hun registratie een Barista Pack ('Bonus'). Hieronder volgt de lijst met actiemodellen en de bijbehorende bonus. De bonus wordt alleen toegekend zolang de voorraad strekt.

Promotieartikel

The Barista Touch,
The Oracle,
The Oracle Touch

 

 1. In aanmerking voor deelname komen particuliere eindklanten die ouder zijn dan 18 jaar en commerciële eindklanten met een verzendadres in een van de in aanmerking komende landen waarin de actie plaatsvindt die een promotieartikel hebben gekocht bij een deelnemende handelaar in een deelnemend land. Demonstratie- of gebruikte producten komen niet in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Sage Appliances GmbH, hun familieleden en andere personen die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze actie, zijn uitgesloten van deelname. Groothandelaren en detailhandelaren, ook namens gemeenschappen van eindklanten - komen niet in aanmerking voor deelname. Particuliere verkopen/aankopen alsmede verkopen/aankopen via online marktplaatsen (eBay) zijn eveneens uitgesloten van de actie.

 2. Voor deelname aan de actie moet het gekochte apparaat worden geregistreerd via de actiewebsite:

  www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack

Hiervoor zijn de volgende gegevens en documenten vereist:

a) E-mail, naam, (lever)adres en adres van de eindklant.
b) Geboortedatum
c) Uploaden van een goed leesbare kopie van het aankoopbewijs (kassabon of rekening) van het promotieartikel.
d) e)

7.

8. 9.

Aankoopdatum van het promotieartikel. Vermelding van het rekeningnummer.

Het apparaat moet tot uiterlijk 14/09/2021 op de actiewebsite worden geregistreerd. Nadat de gegevens zijn gecontroleerd en geldig bevonden, zal marken mehrwert AG de bonus binnen 30 dagen kosteloos naar het opgegeven verzendadres van de klant verzenden.

Elk huishouden/elke commerciële eindklant kan met maximaal één promotieartikel deelnemen aan de actie.

Sage Appliances GmbH behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen te vorderen en hierin inzage te hebben, alle registraties en inzendingen te controleren op naleving van de deelnamevoorwaarden en, indien nodig, ontbrekende documenten en gegevens op te vragen.

 1. Klantendiebijderegistratievaneenpromotieartikelonvolledigegegevensregistrerenen/ofonvolledige aankoopbewijzen indienen, worden per e-mail op de hoogte gesteld en verzocht om binnen veertien (14) dagen de volledige aankoopbewijzen of gegevens te verstrekken. Indien een klant niet binnen veertien (14) dagen op dit verzoek reageert of opnieuw onvolledige aankoopbewijzen indient, wordt de bonus definitief geweigerd.

 2. Registraties en inzendingen die onjuiste, misleidende of frauduleuze informatie bevatten, worden niet verwerkt. SageAppliancesGmbH heeft het recht om klanten, die niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden, de deelnamevoorwaarden schenden, onjuiste persoonsgegevens verstrekken of oneerlijke hulpmiddelen gebruiken, van de actie uit te sluiten. Indien er een reden is voor uitsluiting, hebben Sage Appliances GmbH en marken mehrwert AG het recht om de bonus niet toe te kennen of, indien deze reeds is geleverd, terug te vorderen.Indien de aankoop van het promotieartikel binnen 6 maanden definitief wordt teruggedraaid, dient de bonus te worden geretourneerd of moet een vergoeding worden betaald.

 3. SageAppliancesGmbHbehoudtzichhetrechtvooromdeactievoortijdigtebeëindigen,teverlengenof de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name bij overmacht en een onverwacht grote vraag naar promotieartikelen en in gevallen waarin niet kan worden gegarandeerd dat de actie om technische en/of juridische redenen niet naar behoren kan worden uitgevoerd. Bij een wijziging van de deelnamevoorwaarden wordt elke geregistreerde klant hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht; de klant krijgt de mogelijkheid om binnen een redelijke periode bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe actievoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden gelden als geaccepteerd, indien de klant niet binnen de termijn bezwaar heeft ingediend. De klant mag niet zonder opgaaf van wezenlijke redenen weigeren zijn toestemming te geven.

 4. Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Een nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die juridisch mogelijk is en waarvan de inhoud het meest overeenkomt met de inhoud van de nietige bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de regeling.

 5. Depersoonsgegevensvandeklantwordenverzameld,opgeslagenenverwerktvoordeuitvoeringvande actie. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de actie. De klant heeft het recht om zijn deelname aan de actie te allen tijde via: www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack/faq in te trekken. Hiermee ziet hij af van de bonus en worden zijn persoonsgegevens verwijderd.

 6. Door zijn promotieartikel te registreren verklaart de klant dat hij akkoord gaat met deze deelnamevoorwaarden.

 7. HetrechtvandeBondsrepubliekDuitslandisvantoepassing.

* € 0,20/oproep vanuit Duits vast netwerk; vanuit mobiel netwerk max. € 0,60/oproep (voor het buitenland gelden andere kosten).